Ponas niekas online dating consolidating subsidized and unsubsidized student loans

Daugelis klaupiasi, bet kišenėse slepia užgrobtą turtą. Pažvelkime į tuos keleivius, kurie nežino kas daryt. Mato peilį galandantį vokietį, kuris gali drauge su japonu pult išvargusius keleivius. Puldamas vokietys darytų didelę riziką būt užpultas iš visų pusių, nes žmonės trokšta ramybės! Tuo tarpu visos tautos gerovė reikalauja, kad Tu atiduotum savo energiją naujoje kūryboje – lietuvių prekybos kūryboje! Laisvoje konkurencijoje su žydais Tu užgrūdinsi save ir pasipuoši realiais laurų vainikais! Šiuo laiku kariuomenė yra didžiausia tautos mokykla! Galime didžiuotis savo armija, nes joje viešpatauja tikras ir tvirtas lietuviškumas! Prisiminkime tą laivą, kurs kovoja su įsiutusiais vandens kalnais. Visi savo kišenėse turi paruošę peilius ir lengvai nepasiduos!Generolas Vėtra šią plačiai pagarsėjusią ir visokių perėjūnų nekenčiamą brošiūrą parašė laikais, kurie jaunosios lietuvių kartos jau nebėra itin aiškiai suprantami, todėl tariame kelis žodžius dėl Vėtros reiškiamų sprogių emocijų. Buvo maža saujelė tokių, kurie suprato, ką reiškia plaukt laivu be kompaso! Jokios krypties ir nieks nežino kur juos neša bangos. Kompaso nėra, žvaigždžių nesimato ir nieks nežino, kada pro užplūdusius debesis sušvis Saulės spindulys? Juk tiktai čia visokios gerovės ir laimės šaltinį atrasime! Bekonų, kai kuriems- cukrinių runkelių auginimas virto vieninteliu pajamų šaltiniu. Ūkininkas kantriai laukia, stengiasi sumokėt mokesčius, tačiau – nebeįstengia išsimokėt skolos bankui! Labai dažnai net ugnimi atkeršija tam, kurs išdrįso pirkt jo prosenių žemę iš varžytinių – pusdykiai! Pradžios mokyklų mokytojai visiškai nebežino kas daryti? Ir kiekvienam lietuviui teks turėti reikalų su tais svečiais. Savo širdyse visi mes trokštame, kad Lietuva iškiltų ir pralenktų kitas tautas savo gerove! Ir mes turime įrodyti, kad savo darbais remiame savo žodžius! Tik ekonomiškai būdami stiprūs galėsime nesisųst jokių ginklų stoka! Lygiagrečiai augs tautos apsišvietimas ir pranyks miglotomis akimis naujokai – “zuikiai” !Kartkartėmis išlendantis šovinizmas prieš lenkus ir vokiečius turėtų būti suprantamas teritorinių konfliktų kontekste – tarpukario Lenkija buvo agresyvi imperialistinė valstybė, laikiusi mūsų sostinę – Vilnių – po vergijos grandinėmis; Vokietija, net ir nacionalsocialistinė, savo ruožtu nebuvo atsikračiusi senosios imperinės gvardijos įtakos ir kai kurių imperialistinių ketinimų, siekė kiršinti lietuvius ir vokiečius Klaipėdos krašte ir galiausiai jį vėl sau prisijungti. Į jūrą krinta klykdami vaikai, motinos ir kruvini vyrai. Jie sulindo į pakampes ir drebėjo pamatę jūros neramumą. Lietus nuplovė kraują nuo jų rankų ir peilių, bet sąžines galėjo nuplauti tik jų pačių atgaila. Jie meldėsi, bet kišenėse saugojo plėšimo metu pavogtas brangenybes. Gal jau čia pat uola ir jųjų laivą trenks vėtra į ją ir suskaldys į šipulius. Melstis ir prašyt Visagalį, kad nuramintų audrą ir dar nors kartą leistų praregėt saulę. Reikia, kad atsirastų drąsuolis, kurs pirmas sušuktų: „štai tavo dalis, kurią aš buvau išplėšęs! Ar iš tikrųjų Jūs, lenkai, dar ilgai klaupsitės prieš Amžinąją Tiesą ir drįsite maldaut Visagalį, kad nuramintų įsiutusią audrą, savo kišenėse slėpdami svetimą turtą?! Mes nenorėtume, kad visas pasaulis ir Jūsų ainiai prakeiktų jus, kaip nepataisomus skriaudėjus, lyg Düseldorfo žudiką! Lietuva gali tyra sąžine klauptis prieš altorių ir prisiekt, kad nori Taikos! Atsakyt galima ir labai trumpai: jie kenčia dantis sukandę ir laukia! Ant jų sukrauta įvairiausių pareigų: pedagogo, šaulių būrio vado, kursų vedėjo, organizacijos pirmininko… Jis yra suvaržytas ir vieta, ir laiku, ir pinigais. Užtat turime visi susirūpinti šiandien, kad mes niekada neišvirstume į svetimtaučius, kad neužmirštume savo kalbos, tikybos, dainų, pasakų ir papročių! Tu esi tas, kurs gali išmokyti visą tautą melstis: “Atmink pavergtą lietuvių prekybą!Žinoma, mes turime labai atidžiai budėt, kad galėtume išlaikyt galimą puolimą iš Prūsų pusės į Klaipėdos kraštą! Vėliau ar ankščiau, bet ateis tautų susitaikymo šventė! Lietuvoje lietuviui turi priklausyt pelningiausias amatas! Petis į petį mokytas su nemokytu, ūkininkas su darbininku – sukurkime lietuvišką pirklių armiją! Tad visi, kurie tik atlieka nuo ūkių turi pradėt verstis prekyba! Hans Gerkenrath: „Tu turi beveik pavyzdinį gebėjimą susigadinti sau ateitį. Seni, pagalvok, ar tai išvis gali būti gyvenimo tikslas?

Brangus Hansai, laikais, kuriais likimas turi būti nulemtas didžiausiam maste, kartais tenka daryti primityvius dalykus.

Ir, matai, aš tau galiu visa tai paaiškinti, būtent todėl kad esu intelektualas.

Kasdien ir kasnakt dirbu SA ir noriu, kol taip turi būti, būti tik Adolfo Hitlerio kariu. Man tai yra gyvenimo ar mirties klausimas, sakau, noriu kovot!

Jie turi eiti į gatves, į sambūrių vidurį ir ten jie turi kalbėti ir net rėkti, ir, kai reikia, muštis su visais aplink, kad tas senas supuvęs vokiškas namas būtų nugriautas ir būtų pastatytas naujas. Ir nesvarbu, kad tai skamba kaip paradoksas, Hansai: tose darbininkiškose patalpose, kur aš tūnau, tose liūdesio, nevilties, nepritekliaus, nusikalstamumo, vargo ir nepasitenkinimo tvirtovėse, tose miesto dalyse, kuriose tu net nesi buvęs, kurios tapo mano namais, ir nesvarbu kiek kartų tu surauksi savo intelektualo nosį – būtent čia yra ginama vokiška kultūra, ir ginam ją mes, SA, būtent tą kultūrą kuria tu nori tik mėgautis, bet dėl kurios išsaugojimo tu nenori net piršo pajudint.

Aš tau sakau, kiekvienos muštynės su komunistais ant gatvės kampo, kiekvienos SA eitynės per prastus rajonus, kiekvienas mūšis aludėse yra žingsnis į priekį vokiškos kultūros gatvėje, ir kiekviena pramušta SA nario galva yra laikoma aukštai dėl žmonių, dėl valstybės ir dėl vokiškos kultūros namo.

Search for ponas niekas online dating:

ponas niekas online dating-62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ponas niekas online dating”